எவ்வளவு சொன்னாலும்…

எவ்வளவு சொன்னாலும்...

திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்ய வீரராகவன் – கீர்த்தனை

ராகம்: வாசந்தி

தாளம்: ஆதி

Youtube link

பல்லவி

———–

எவ்வளவு சொன்னாலும் போதுமா ? – திரு

எவ்வுள்ளூர் ராகவ பெருமாளே ! – உன்

பேரழகை..உந்தன் பேரழகை…!

(எவ்வளவு)

அனுபல்லவி

அவ்வளவு அழகையும் அருகிருந்து…

செவ்விதழாள் தாயாரும் பார்த்து நாணுவதை…

(எவ்வளவு)

சரணம்

எவ்விதமாய் பிணி வந்து வாட்டிடினும்

பவ்வியமாய் உனை வேண்ட பனிபோல் ஆகும் !

திவ்விய க்ஷேத்திரனே ! வைத்ய ராகவா !

திவ்விய க்ஷேத்திரனே ! வைத்ய ராகவாஉன்

மருத்துவ மகத்துவத்தை பாட்டினிலே…

(எவ்வளவு)