ஜெய தன்வந்திரி ! ஓம் !

ஜெய தன்வந்திரி ! ஓம் !
Youtube link மருத்துவ ராஜ்ஜியத்தின் முதன் மந்திரி மருத்துவ ராஜனாம் தன்வந்திரி ! (2)வருத்திடும் நோய் தீர்க்கும் அரியநெறி ! (2) வகுத்திட வந்தான் நாராயண ஹரி ! கோரஸ்:நாராயண ஹரி ! நாராயண ஹரி ! நாராயண ஹரி !

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
New User Registration
captcha
*Required field