கற்பகத்தானைக் கேளுங்க !

கற்பகத்தானைக் கேளுங்க !

Youtube link

நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாரு…நாடும் பிள்ளை யாருங்க?

வேண்டும் பிள்ளை யாருங்க? போற்றும் பிள்ளை யாருங்க?

பிள்ளையாரு பட்டி வாழும் கற்பகத்தான் பாருங்க ! (2)

கோரஸ்:

பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன்

நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க !

வீட்டில் என்ன செய்யும்போதும்…கேட்பதுவும் யாரைங்க?

மூத்தவரை தானுங்க ! ஏதுன்னாலும் கேளுங்க !

மூத்தவரு யாரு? நம்ம,,மூஷிகனே தானுங்க ! (2)

கோரஸ்:

பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன்

நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க !

பிள்ளைச் செல்வம் வேணுமுன்னு…வேண்டிக்கிட்டா போதுங்க !

அருகம்புல்ல போடுங்க ! அர்ச்சனைகள் பண்ணுங்க !

பிள்ளை வரம் கொடுக்கும் அந்த‌ பிள்ளையாரைப் பாடுங்க ! (2)

கோரஸ்:

பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன்

நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க !

ஞானம்தரும் படிப்பு வேணும் நாலும் தெரிய வேணுமா?

நல்ல வேலை வேணுமா? என்ன வேணும் கேளுங்க !

கற்பகமா தந்தி டுவார் ! அற்புதத்தை பாருங்க ! (2)

கோரஸ்:

பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன்

நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க !

மாலை சூடி வாழ்க்க துணை சேர்த்துக் கொள்ள வேணுமா?

வீடு செல்வம் வேணுமா? நலங்கள் சேர வேணுமா?

மோதகத்த படைச்சிவெச்சு பக்தியோடு கேளுங்க !

கோரஸ்:

பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன்

நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க !