நவராத்திரி நான்காம் நாள் – தைர்யலட்சுமி பாடல்

நவராத்திரி நான்காம் நாள் - தைர்யலட்சுமி பாடல்
தைரிய லட்சுமி ————————- ஓம் த்ருதி ரூபாய வித்மஹே ! சூல ஹஸ்தாய தீமஹே ! தன்னோ வீர லட்சுமி ப்ரசோதயாத் ! **************************** பல்லவி பவபய ஹாரிணி ! மதுசூதன் மோகினி ! நவமணி சூடிடும்! ஸ்ரீ பவ தாரிணி ! (2) உன் துணை கொண்டதால் பயம் ஏதும் இல்லை ! தைரிய லட்சுமியே ! போற்றியே ! போற்றி ! (2) அச்சம் கூட அச்சம் கொள்ளும் ! அன்னை உந்தன் நாமம் சொன்னால்… மனதுள் தானாய் சுரந்திடும் வீரம் ! தைரிய லட்சுமியே ! நீ சரணம்! சரணம் – 1 பாரதப் போரில் பார்த்தனின் வீரம்… பார்த்தது பூமி உன்னாலன்றோ ! (2) எண்கை ஏந்தி… எதிரியை சாடி… வெற்றியை நாட்டும் உன் தீரமே ! (2) அச்சம் கூட அச்சம் கொள்ளும் ! அன்னை உந்தன் நாமம் சொன்னால்… மனதுள் தானாய் சுரந்திடும் வீரம் ! தைரிய லட்சுமியே ! நீ சரணம்! (பவபய ஹாரிணி) சரணம் – 2 தெள்ளிய ஓடை போலொரு சிந்தை… தந்திடும் தாயே ! நீதானம்மா! (2) கருணை வடிவும் வீரமும் சேர்ந்த அருமை தெய்வம் நீதானம்மா ! (2) அச்சம் கூட அச்சம் கொள்ளும் ! அன்னை உந்தன் நாமம் சொன்னால்… மனதுள் தானாய் சுரந்திடும் வீரம் ! தைரிய லட்சுமியே ! நீ சரணம்! (பவபய ஹாரிணி)