வேத வாக்குரைத்தாய் குருவே சங்கரா !

வேத வாக்குரைத்தாய் குருவே சங்கரா !

பல்லவி

வேதமே உலகின் ஆதாரம் – என்னும்
வேத வாக்குரைத்தாய் குருவே சங்கரா !
சந்திர சேகரா ! தயாபரா !

(வேதமே உலகின் ஆதாரம்)

சரணம் – 1

நூல்கொண்டு படித்து அறிவது அல்லவே…!
வாய்மொழி சொல் கேட்டு அறிவதே வேதம் !

ப்ரபஞ்சம் முழுவதும்…வேதத்தின் த்வனி பரவ…
சகல சௌபாக்யம் வரும் என்றருள் மலர்ந்தாய் !

சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா !

(வேதமே உலகின்)

(வேதமே)

சரணம் -2

ஞானத்தை வளர்க்கும் அமுதமே வேதமாம் !
ஞாலத்தில் ஒலித்திருக்கும் என்றுமே நாதமாய் !

வேதமே ஓதாத…ஆலயம் தன்னில்…
தேவன் வாழ்வதில்லை…! என்றதும் நீயே !

சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா !