பரம ஆச்சர்யமே ! பரமாச்சர்யரே !

பரம ஆச்சர்யமே ! பரமாச்சர்யரே !