தன்வந்திரி

ஜெய தன்வந்திரி ! ஓம் !

Youtube link மருத்துவ ராஜ்ஜியத்தின் முதன் மந்திரி மருத்துவ ராஜனாம் தன்வந்திரி ! (2)வருத்திடும் நோய் தீர்க்கும் அரியநெறி ! (2) வகுத்திட வந்தான் நாராயண ஹரி ! கோரஸ்:நாராயண ஹரி ! நாராயண ஹரி ! நாராயண ஹரி ! ஓம் !ஜெய தன்வந்திரி !ஜெய தன்வந்திரி ! ஜெய தன்வந்திரி ! ஓம் ! (2) சரணம்————ஆயுர்வேதத்தின் தந்தையாய் வந்தான் !ஆயுளை வளர்க்கும் விந்தையைச் சொன்னான் ! (2)நோய்களை குணமாக்கும் குணவான் அவனே !நலங்களை கொடுக்கும் பகவான் அவனே ! (2) கோரஸ்:நாராயண ஹரி ! நாராயண ஹரி ! நாராயண ஹரி ! ஓம்