பஞ்ச பூதங்களையும் வென்றவன் ஆஞ்சனேயன் !

பஞ்ச பூதங்களையும் வென்றவன் ஆஞ்சனேயன் !

பஞ்ச பூதங்களையும் வென்றவன் ஆஞ்சனேயன் !

அஞ்சனை தவப்புதல்வன் ! அன்பரின் முழு முதல்வன் !

(பஞ்ச பூதங்களையும்)

ஆகாயம்
——————
நெஞ்சிலே வீரமுடன்…விண்ணிலே தாவியவன் !

பந்தெனப் பகலவனைப் பிடித்தவன் தானன்றோ !

(பஞ்ச பூதங்களையும்)

நீர்
——–
அலையாடும் கடல்மீது

மலைக்கல்லால் ஒருபாலம்

மலைக்காமல் செய்தானே !

கடல் தாண்டி சென்றானே !

(பஞ்ச பூதங்களையும்)

காற்று
————-

திசைமாற்றும் பெருங்காற்றின்

விசைமீறி எதிர் சென்று…

சஞ்சாரம் செய்கின்ற‌

அவதாரம் அவனன்றோ !

(பஞ்ச பூதங்களையும்)

நெருப்பு
————–

அஞ்ஞானத் தீயர் சிலர்

மெய்ஞ்ஞான சின்னமான…

வால்மீது தீவைத்து

தான் தீய்ந்து போனாரே !

(பஞ்ச பூதங்களையும்)

நிலம்
———-

நிலம் ஏத்தும் தலைவனவன் !

பலம் காட்டும் பாலனவன் !

மலைதூக்கி பிணிதீர்த்த‌

தலையாய தெய்வமன்றோ !

(பஞ்ச பூதங்களையும்)

————