லட்சுமி ராவே மா – தமிழாக்கம்

லட்சுமி ராவே மா - தமிழாக்கம்
பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! – வர‌ லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு… பாற்…க….டல் திரு மகளே ! வர லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு..! (2) சுந்தர தேவி ! உந்தன் பூ முகம்.. சந்திரன் போலே ஒளிர்கிறதே ! (2) மோட்சம் அருளும் சௌந்திர‌தேவி ! ப்ருந்தா வனம்உறை லட்சுமியே வா வா! (2) லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! பாற்…க….டல் திரு மகளே ! வர லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு….! குங்குமமும் மஞ்சளும்கூட‌ கோரிக்கை வைத்தோம் அன்போடு ! (2) ஜாதிப் பூவும் கோரோஜனமும் படைத்தோம் அம்மா பாங்கோடு ! ஜில்லெனும் சந்தனம்..வாசம்வீசிடும் சாம்பிராணி தூபம் கூட… (2) அம்மா உந்தன் மனம்கவர்விதமாய் அன்பாய் தந்தோம் ஏற்றிட வேணும்…! (2) லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு….! பாற்…க….டல் திரு மகளே ! வர லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! அக்ஷதையுடனே பரிமள திரவியம் ஐவகை வில்வம், பூர்ண கலசமும்.. (2) அம்மா உந்தன் மனம்கவர்விதமாய் அன்பாய் தந்தோம் ஏற்றிட வேணும்…! (2) லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! பாற்…க….டல் திரு மகளே ! வர லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! குண்டு மல்லி, செண்பகப்பூவும் வண்டு தேடும் சாமந்தி பூவும் நறுமண பாரிஜாதமும் (2) அம்மா உந்தன் மனம்கவர்விதமாய் அன்பாய் தந்தோம் ஏற்றிட வேணும்…! (2) லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! பாற்…க….டல் திரு மகளே ! வர லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! ஜொலிக்கும் ஜரிகை தாங்கிடும் சேலை… பச்சை நிறத்தினில் புது மேல் ஆடை… தாழம்பூவால் அழகாய்ப் பிண்ணி… தொங்கிட‌ விடுவோம் கார்குழல் ஜடையை…! (2) அம்மா உனக்கு எல்லாம் செய்வோம் அன்பாய் என்றும் ஆதரிப்பாயே ! (2) லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! பாற்…க….டல் திரு மகளே ! வர லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! வாழைப் பழமும், இலந்தம் பழமும் செங்கனியான மாதுளம் பழமும் பேர் இச்சையுடனே பேரீச்சை பழமும் நற்கனி யெல்லாம் ஒன்றாய் சேர்த்து (2) தாமரை மேல் உறை தாயே உன்னை அன்பாய் என்றும் பூஜை செய்வோம் ! (2) லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! பாற்…க….டல் திரு மகளே ! வர லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! திருப்பாற்…கடல்திரு மகளே ! வர லட்சுமி ! வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! (2) வருவாயெம் வீட்டிற்கு…! (2)