உதி ரூபமாய் அருளும் ஸ்ரீ சாயி நாதன் !

உதி ரூபமாய் அருளும் ஸ்ரீ சாயி நாதன் !
ராகம்: ஹம்ஸத்வனி *********************************** நீரூற்று போல இங்கு திருநீறு ஊற்று ! ஷீரடி நாதனின் திரு விளையாட்டு ! (நீருற்று) நறுமணம் கமழும் திருநீறு ! அருமருந்தாகிடும் திருநீறு ! நறுமணம் கமழும் திருநீறு ! அருமருந்தாகிடும் திருநீறு ! ஒருகணம் சாயிராம் என்று சொல்லி பூசிடு ! ஒருகணம் சாயிராம் என்று சொல்லி பூசிடு ! சேமங்கள் சேர்ந்த்துவரும் உன்முன் நீ பாரு ! சேமங்கள் சேர்ந்த்துவரும் உன்முன் நீ பாரு ! (நீருற்று)