மஹா சிவராத்திரி – 2019

மஹா சிவராத்திரி - 2019

பிட்டுக்கு மண்சுமந்த ஆண்டவா ! – எந்தன்

பாட்டுக்குப் பண்சுமக்க வேண்டுமே !

பிரம்படி வலி பொறுத்த பரமனே ! – எந்தன்

பாட்டுக்கு அடி எடுத்துத் தரணுமே !

(பிட்டுக்கு மண்)

மன்னவன் சந்தேகம் தீர்த்திடும் பாட்டை…

எளியவன் தருமிக்கு எழுதியே கொடுத்தாய் !

சின்னவன் எனக்கு…ஆயுள் வரைக்கும்…

உன்பதம் தனைப்பாடும் வல்லமை அருள்வாய் !

(பிட்டுக்கு மண்)

நாற்கவி நான்பாடும் பணியினை எனக்கு…

போற்றியே பணித்தருள்வாய் நாகேந்திரனே !

செந்தமிழ் தனிலே…உன்புகழ் பாடிடும்…

சிந்தனை நிறைந்தோட…இக்கணம் அருள்வாய் !

(பிட்டுக்கு மண்)