சிவன்

அலைபாயும் மனமே

Youtube link அலைபாயும் மனமேநீ அலையாதிரு ! ‘சிவனே’ன்னு எப்போதும் நிலையாயிரு ! (2) பாரம்..உந்தன்…பாரம்… பாரம்..உந்தன்…பாரம்… படைத்தானே பரமேசன் அவன் தாங்குவான் ! (2) (அலைபாயும்) ஒன்பது கோளும் அவன்வசம் தானே ! ஒவ்வொரு நாளும் அவன் சித்தமே ! (more…)
ப்ரபும் ப்ராணநாதன் - சிவ ஸ்துதி - தமிழில்

Youtube link 1) உயிர் ஆகி எங்கும் நிறைவான ஜீவன் ! உலகாளும் ராஜன் ! ஒளியாகும் தேவன் ! கணம் கூட்ட நாதன் ! சதானந்த யோகன் ! சிவன், சங்கரன், சம்பு திருப்பாதம் போற்றி ! 2) விரிந்தாடும் (more…)
தீபத் திருநாள் கார்த்திகை

Youtube Link தீபத் திருநாள் கார்த்திகை ! – நாம் பாடிடுவோம் அதன் சிறப்பினை ! (2) ஆலயம் தோறும் ஏற்றுவோம் சொக்கப் பனை.. வேண்டிடுவோமே ஜோதியின் வடிவாய் சொக்கப்பனை ! (2) கோரஸ்: நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! (more…)
சிதம்பராஷ்டகம் - தமிழில்

Youtube link “ப்ரம்ம முராரி” எனத்தொடங்கும் பிரபலமான் “லிங்காஷ்டகம்” போன்றே சந்தம் கொண்ட ஸ்லோகம். சிதம்பர நடராஜரின் லிங்க வடிவை போற்றித் துதிக்கும் வகையில் அமைந்தது. எளிய தமிழில்…பொருளுணர்ந்துகொள்ள… (more…)
பிரதோஷ நந்தியே போற்றி !

சிவனேன்னு அமர்ந்திருப்பான் நந்தியே ! சிவலிங்க ரூபத்தின் முன்பிலே ! சிவபெருமான் திருமுகத்தை பார்த்தபடி … அவன்பொழுது கழிந்திடுமே நல்லபடி…! அவன்பொழுது கழிந்திடுமே நல்லபடி…! (சிவனேன்னு) காளையவன் கழுத்தினிலே மணி அசையும் – அந்த ஓசையிலே ஓம் எனும் ஒலி இசைக்கும்… (more…)
பிரதோஷ பூஜை பலன்கள் (ஒவ்வொரு கிழமைக்கும்)

Youtube link சிவ பெருமானே இசைவுடன் ஏற்கும் ப்ரதோஷ பூஜை… ப்ரதோஷ பூஜை…ப்ரதோஷ பூஜை… சிவ பெருமானே இசைவுடன் ஏற்கும் ப்ரதோஷ பூஜை… ப்ரதோஷ பூஜை…ப்ரதோஷ பூஜை… நம:சிவாய | நம:சிவாய | நம:சிவாய | நம:சிவாய | நம:சிவாய | (more…)
சிவனேன்னு இரு !

Youtube Link சிவனேன்னு இரு மனமே ! – அவன் சிந்தனையோடு தினமே !  (2) பாரம் சுமப்பவன் பரமனாம் சிவனே ! படைத்தவனும் அவனே ! கோரஸ்: ஓம் நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! (more…)