நம:சிவாய – மந்திரத்தின் மகிமை

நம:சிவாய - மந்திரத்தின் மகிமை

நம:சிவாய என்னும் ஒரு அரிய மந்திரம்…

பயம் களைந்து தெளிவுதன்னை தெரியச் செய்திடும்…

ஓம் நம:சிவாய என்று முப்பொழுதிலும்…

செப்பிடுவாய் என்மனமே எப்பொழுதிலும்…

(நம:சிவாய என்னும்)

உச்சரிக்கும் உத்தமரைத் தேவர் எனஆக்கிடும் !

அச்சம் தரும் காலனுக்கே அச்சத்தினைத் தந்திடும் !

பாவியரும் சொல்லிவந்தால் புண்ணியங்கள் சேர்த்திடும் !

தேடித் தரும் எல்லையிலா வீடு, பேறு செல்வமும் !

(நம:சிவாய என்னும்)

நான்மறைகள், வேதங்களின் மூலம் என்று ஆனது !

ஞானம் தரும் தியானத்திற்கு மந்திரமாய் ஆனது !

தீவினைகள் தீய்த்துவிடும் வல்லமைகள் கொண்டது !

ஐந்தெழுத்தில் அதிசயங்கள் ஆக்கும் திறன் கொண்டது !

(நம:சிவாய என்னும்)