மௌனம் கலைக்கும் தருணமிது !

மௌனம் கலைக்கும் தருணமிது !

Youtube link

Tune: தெய்வம் தந்த வீடு (அவள் ஒரு தொடர்கதை)

தெய்வம் எல்லாம் இன்று… மௌனம் ஆனது !
தெய்வம் எல்லாம் இன்று மௌனம் ஆனது !

மனித குலம் அழிக்கும்
கிருமி அதன் ஆட்டம்…அடக்காமலே…

கண்டும் காணாது…கேட்டும் கேளாது…

(தெய்வம் எல்லாம்)

தோல் வண்ணம் பார்த்தேதான் நோய் தாக்குமா?
ஆ…ஆ….
தோல் வண்ணம் பார்த்தேதான் நோய் தாக்குமா? – இந்த
ஆள் வெள்ளை இவன் கருப்பன் எனபார்க்குமா?
மாந்தர்க் குள்ளே பேதம் இல்லை பாடம் உண்டாச்சு…
வேந்தன் என்ன வறியோன் என்ன ஒண்ணே கண்டாச்சு…

பாடம் சொல்ல…வந்த வினையோ?
இதை உணர்ந் தோமே..உள்ளம் தெளிந்தோமே தெய்வங்களே !
இன்னும் ஏன்மௌனம்? காக்க இது தருணம் !
(தெய்வம் எல்லாம்)

சம்பந்தர் பதிகத்தில் பிணி தீர்ந்தது …
ஆ…ஆ..
சம்பந்தர் பதிகத்தில் பிணி தீர்ந்தது …
ஆதி சங்கரர் பாடலில் பொன் சேர்ந்தது !
அதுபோல் பாடி அருளைக் கேட்க யாருமில்லையோ !
கடவுள் எல்லாம் அடமாய் இருந்தால் அகிலமில்லையே !
போதும் கொடுமை..இல்லை பொறுமை..
பதில் சொல்வீரோ? அணைத்துக் கொள்வீரோ? தெய்வங்களே !
இன்னும் ஏன்மௌனம்? காக்க இது தருணம் !
(தெய்வம் எல்லாம்)