மௌனம் கலைக்கும் தருணமிது !

மௌனம் கலைக்கும் தருணமிது !