குருவே தெய்வம் – ஸ்ரீ துகாராம் மராத்தி அபங்கம் – தமிழில்

குருவே தெய்வம் - ஸ்ரீ துகாராம் மராத்தி அபங்கம் - தமிழில்