பாருங்கோ பெரியவா !

Periyava

என்னைப் பாருங்கோ பெரியவா ! – அருட்
கண்ணை காட்டுங்கோ பெரியவா ! (2)

சின்ன பார்வையும் போதுமே ! – பெரும்

புண்ணியன் ஆவேன் நானுமே ! (2)


(என்னைப்)

த்யானம் செய்து பழம் உருட்டி

தயை செய்யுங்கோ பெரியவா ! (2)

ஞானம், செல்வம், ஆரோக்யம் – அந்த

நொடியில்  சேர்ந்திடும் அல்லவா !


(என்னைப்)

மட்டைத் தேங்காய் கரம் எடுத்து

ஆசி கொடுங்கோ பெரியவா ! (2)

மங்கலம் யாவும் வாசல்வந்து

வந்தனம் சொல்லும் அல்லவா !


(என்னைப்)