சாயி பாபா என்று சொன்னால்

சாயி பாபா என்று சொன்னால்
சாயி பாபா என்று சொன்னால் சங்கடங்கள் தீரும்.. – அவர் சன்னதியில் வணங்கி நின்றால் ஆறுதல்கள் சேரும்… (சாயி பாபா என்று) தொல்லை தரும் பலபலவாய் துன்பமெனும் பேயி.. – அதை இல்லையென்று ஆக்கிவிட சொல்லிடு ‘ஓம் சாயி’ எல்லையில்லா கருணை வள்ள‌ல் எங்கள் குரு சாயி ! – தன் பிள்ளையெனக் காத்திடுவார் பக்தர்களின் தாயி ! (சாயி பாபா என்று) நோய் தீர்க்கும் அவர்கொடுக்கும் திரு நீறு சாம்பல்..! – வினை மாய்த்து விடும் தஞ்சம் புகு அவர் பதமே ஆம்பல்.. வாய் திறந்து மனம் திறந்து ‘சாயி’ என்று சொன்னால்… – இங்கு வாய்த்திடுமே கோடி சுகம் என்றென்றும் பொன்னாள்…! (சாயி பாபா என்று)