வெங்கடரமணா ! கோவிந்தா !

வெங்கடரமணா ! கோவிந்தா !
Youtube-ல் கேட்க… நம்பிக் கெட்டவர் எவரையா? நாராயணனே கோவிந்தா ! (2) வெம்பி வெதும்பி சலித்தாரும் வெங்கடரமணா என்றவுடன்… (நம்பிக் கெட்டவர் ) மலைமேல் கடலின் அலைபோலே தெரியும் தலைகள் சாட்சியமே! மலைபோல் குவியும் காணிக்கை… காட்டும் பக்தர்கள் நம்பிக்கை ! (நம்பிக் கெட்டவர்) அலர்மேல் மங்கை மணவாளா ! அருளும் எங்கள் குணசீலா ! சிலநாள் வாழ்வில் உன்நாமம் சொல்லிடும் பேர்க்கும் வைகுந்தம் ! (நம்பிக் கெட்டவர் )