மரத்தடியும் ஆலயம் !

மரத்தடியும் ஆலயம் !
பாடலை <a href=”https://youtu.be/s43Ila85JrM” target=”_blank”>YOUTUBE-ல் </a>கேட்க… மரத்தடியும் ஆலயம் ! மலைக்கோட்டையும் ஆலயம் ! அரசன் மனமும் ஆலயம் ! ஆண்டி மனமும் ஆலயம் ! பேதம் செய்து பார்ப்பதில்லை எங்கள் விநாயகன் ! வேதமெலாம் போற்றுகின்ற‌ வெற்றி விநாயகன் ! சித்தி விநாயகன் ! வர‌சித்தி விநாயகன் ! சக்தி விநாயகன் ! சிவ‌சக்தி விநாயகன் ! (மரத்தடியும் ஆலயம் ) விபத்திரன் எனும் வேடனவன் வேண்டுதலை சுபம் தரும் அந்த கணபதியும் ஏற்றருளி… அவனுக்கொரு குருவாகி ஞானம் தந்தான் ! – அந்த‌ வேடனுக்கு ஞான உபதேசம் தந்தான் ! சித்தி விநாயகன் ! வர‌சித்தி விநாயகன் ! சக்தி விநாயகன் ! சிவ‌சக்தி விநாயகன் ! (மரத்தடியும்) கார்த்தவீர்யன் எனுமரசன் மகிமைமிகு ஸ்ரீகணேச மந்திரத்தின் பலனடைந்தான் ! ஆயிரத்துக் கரங்களிலும் வலிமை கொண்டான் ! – அவன் ஆயுளுக்கும் கணபதியின் பதம் பணிந்தான் ! சித்தி விநாயகன் ! வர‌சித்தி விநாயகன் ! சக்தி விநாயகன் ! சிவ‌சக்தி விநாயகன் ! (மரத்தடியும்) கிருஷ்ணைநதி வடகரையில் வனத்தினிலே திருமுருகனும் கணபதியை வழிபடவே… கோல மயில் வாகனமாய் தான் அடைந்தான் ! – இன்னும் கூட பல வரங்களையும் வாங்கிக் கொண்டான் ! சித்தி விநாயகன் ! வர‌சித்தி விநாயகன் ! சக்தி விநாயகன் ! சிவ‌சக்தி விநாயகன் ! (மரத்தடியும்)