ஷீரடி சிவனே!

ஷீரடி சிவனே!
Listen to the song in Youtube பல்லவி ———— அந்த ஷீரடி சிவனாய் வந்தானே ! – அவன் ‘அல்லா மாலிக்’ என்றானே ! மத பேதமில்லை அவன் சன்னதியில்… மஹ ராஜன் சாயி மன்றமதில் ! (2) சாய் குரு நாமமே சாஸ்வதமே ! – ந‌ம் சாய் திரு பாதமே சொர்க்கமுமே ! (2) சரணம் – 1 —————— அன்பைச் சுமந்து வரும் அன்பர் நெஞ்சங்களை.. – அவன் நீ யார்  என்று கேட்ப‌தில்லை ! தன்னைத் தஞ்சமென வரும் பக்தர்களை…- ஒரு போதும் அவன்கை விடுவதில்லை ! ஏழை என்ன? பணக்காரன் என்ன? – அவன் வாசல் வருபவன் வீழ்வதில்லை ! எந்த சமயத்த‌வர் எந்த சமயத்திலும் – அவன் முன்னே சமமே வேறு இல்லை ! சாய் குரு நாமமே சாஸ்வதமே ! – ந‌ம் சாய் திரு பாதமே சொர்க்கமுமே ! (2) (அந்த ஷீரடி சிவனாய்) சரணம் – 2 —————– சிலர் பொருள் கொடுப்பார் ! சிலர் ஏதும் தரார்..! – அவன் ஏன்என எதுவும் கேட்பதில்லை! சிலர் பொருள் கேட்பார் ! சிலர் அருள் கேட்பார் ! – அவன் என்றும் இல்லை என்றதில்லை ! வானம் என்ன? இந்த பூமி என்ன?  – அணுத் தூளும் அவனன்றி அசைவதில்லை ! அன்பில் அன்னையென நம் குருவுமென – அவன் போலே வேறு யாருமில்லை…! சாய் குரு நாமமே சாஸ்வதமே ! – ந‌ம் சாய் திரு பாதமே சொர்க்கமுமே ! (2) (அந்த ஷீரடி சிவனாய்)