கோதுமையில் மாவரைத்து…

கோதுமையில் மாவரைத்து...
கோதுமையில் மாவரைத்து.. கொடியதோர் நோய் தீர்த்த… சத்குரு திருவடியை நாடு ! மண்ணில் வந்த தெய்வமென ஷீரடியில் வாழும்… மன்னவன் சாயிபாபா நாமமதைப் பாடு ! (கோதுமையில் மாவரைத்து) வெற்றிப் பயிர் செழிக்க…பக்தியதே விதையாகும்,,, பற்றிடு குருபதத்தை சத்தியமாக…! (வெற்றிப் பயிர்) சக்தியினைத் தந்தருளும்…சாயி..பரம சிவம்… இத்தரையில் வந்தது நாம் செய்த தவம்… (கோதுமையில் மாவரைத்து) பக்தர்கள் நினைப்பதெல்லாம்….முன்பாகவே அறிந்து… தானாய் கேட்டருளும் மகான் சாயிதான் ! அற்புதங்கள் செய்யவந்த…ஹரியின் அவதாரம் ! கற்பகமாய் வரமருளும்…கருணைத் திருவுள்ளம் ! (கோதுமையில் மாவரைத்து)