வரதா ! வரதா ! அத்தி வரதா !

பல்லவி ————— வரதா ! வரதா ! அத்தி வரதா ! வானவர் போற்றும் அத்தி வரதா ! (2) சரணம் ————–
நான்முகன் ப்ரம்மன் நடத்திய யாகம் அழைத்திட வில்லை சரஸ்வதியை ! (2) வெள்ளமென‌ வந்தாள் கலைமகளும் வேள்வியை நிறுத்திட சினமுடனே.. (2) காத்திட வந்தது நீ யல்லவா ! (2) (வரதா ! வரதா !) ஆனந்த தீர்த்தம் அனந்த சயனம் அற்புதமானது உன் கோலம் ! (2) அத்திவனக் கோயில் கொண்டாயே ! ஐராவதம் மலையாய் மாறிடவே ! (2) நாடிடும் அடியவர்க் கருள்பவனே ! (2) (வரதா ! வரதா !) நாற்பது ஆண்டாய் நீருக்குள் இருந்தாய்… மச்சாவ தாரம் தொடர்கிறதா ! (2) வந்தாய் தரிசனம் அருளிடவே ! கண்டோம் உள்ளம் குளிர்ந்திடவே ! (2) பேரருளானே ! நாரணனே ! (2) (வரதா ! வரதா !) பேரலை யாக.. கூடிய கூட்டம்… பெருமானேஉன் பேர்பாடும் ! (2) விண்ணையும் பிளந்திடும் ஒருகோஷம் ! வீதியில் துளசியின் புது வாசம் ! (2) கோவிந்த ! கோவிந்த ! கேசவனே !‍  (2) (வரதா ! வரதா !) காஞ்சியின் நாதா ! உன்முகம் கண்டால்… கூடிய பாவங்கள் மறைந்தோடும் ! (2) வள்ளலென வரங்கள் கொடுப்பவனே ! நல்லதெல்லாம் தருவாய் கிரிதரனே ! (2) வைகுண்ட நாதனே! தாள் பணிந்தோம் ! (2) (வரதா ! வரதா)