கற்பகத்தானைக் கேளுங்க !

கற்பகத்தானைக் கேளுங்க !
பாடல் மெட்டு: நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாரு… நாடும் பிள்ளை யாருங்க? வேண்டும் பிள்ளை யாருங்க? போற்றும் பிள்ளை யாருங்க? பிள்ளையாரு பட்டி வாழும் கற்பகத்தான் பாருங்க ! (2) குலங்கள் எல்லாம் காக்கும் கண நாதன்..! நலங்கள் எல்லாம் சேர்க்கும் சிவ பாலன்…! கோரஸ்: பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன் நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க ! செல்ல பிள்ளையாருங்க ! வீட்டில் என்ன செய்யும்போதும்… கேட்பதுவும் யாரைங்க? மூத்தவரை தானுங்க ! ஏதுன்னாலும் கேளுங்க ! மூத்தவரு யாரு? நம்ம,, மூஷிகனே தானுங்க ! (2) அவருகிட்ட கேட்டெ தையும் செய்வோம் ! ஐங்கரனே சரணமுன்னு சொல்வோம் ! கோரஸ்: பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன் நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க ! செல்ல பிள்ளையாருங்க ! பிள்ளைச் செல்வம் வேணுமுன்னு… வேண்டிக்கிட்டா போதுங்க ! அருகம்புல்ல போடுங்க ! அர்ச்சனைகள் பண்ணுங்க ! பிள்ளை வரம் கொடுக்கும் அந்த‌ பிள்ளையாரைப் பாடுங்க ! (2) வெள்ளை மனம் கொண்ட பிள்ளையாரு ! வள்ளல் குணம் கொண்ட பிள்ளையாரு ! கோரஸ்: பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன் நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க ! செல்ல பிள்ளையாருங்க ! ஞானம்தரும் படிப்பு வேணும் நாலும் தெரிய வேணுமா? நல்ல வேலை வேணுமா? என்ன வேணும் கேளுங்க ! கற்பகமா தந்தி டுவார் ! அற்புதத்தை பாருங்க ! (2) தோப்புக் கரணம் போட்டு புட்டா போதும் ! கேட்டதெல்லாம் கையிலதான் சேரும்! கோரஸ்: பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன் நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க ! செல்ல பிள்ளையாருங்க ! மாலை சூடி வாழ்க்க துணை சேர்த்துக் கொள்ள வேணுமா? வீடு செல்வம் வேணுமா? நலங்கள் சேர வேணுமா? மோதகத்த படைச்சிவெச்சு பக்தியோடு கேளுங்க ! (2) கரிமுகத்தில் வெள்ளை மனம் பாரு…! கணபதி போல வேறு இங்க யாரு? கோரஸ்: பிள்ளையாரு பட்டியில கற்பகத்தான்ங்க ! – அவன் நல்லதெல்லாம் தந்தருளும் பிள்ளையாருங்க ! செல்ல பிள்ளையாருங்க !