சாயி சரஸ்வதி !

சாயி சரஸ்வதி !
சாயி சரஸ்வதி ! உந்தன் சன்னதி ! அளிக்கும் நிம்மதி ! வேறெங்கும் ஏதடி? துனியில் வரும்உதி! மாற்றிடும் விதி ! மண்ணில் சொர்க்கமாம் நீ வாழும் ஷீரடி! சரணம் சாயிமா ! ஜெய் சரணம் சாயிமா! வரணும் சாயிமா ! அருள் தரணும் சாயிமா ! அன்னதானமாய் செய்ய சொன்னவள்! என்ன வேண்டினும் எளிதில் தருபவள்! அன்னை வடிவமாய் என்னை காப்பவள்! அன்பின் ஆலயம் அவள் வாழும் ஷீரடி! சரணம் சாயிமா ! ஜெய் சரணம் சாயிமா! வரணும் சாயிமா ! அருள் தரணும் சாயிமா ! கல்விச் செல்வத்தை அள்ளித் தருபவள்! கலைகள் யாவையும் கனிந்து அருள்பவள்! வீணை ஏந்திடும் வாணி கலைமகள்! சாயி ரூபமாய் அவள் வாழும் ஷீரடி! சரணம் சாயிமா ! ஜெய் சரணம் சாயிமா! வரணும் சாயிமா ! அருள் தரணும் சாயிமா ! செல்வம் அனைத்தையும் சேர்த்துத் தருபவள்! உள்ளம் எங்கிலும் உயர்ந்து நிற்பவள்! கமலம் ஏறிடும் லட்சுமி திருமகள் ! சாயி ரூபமாய் அவள் வாழும் ஷீரடி! சரணம் சாயிமா ! ஜெய் சரணம் சாயிமா! வரணும் சாயிமா ! அருள் தரணும் சாயிமா ! வீர தீரத்தை வளர்த்து விடுபவள்! வெற்றி மாலையைச் சூட்டுகின்றவள்! துர்க்கையானவள் தேவி மலைமகள்! சாயி ரூபமாய் அவள் வாழும் ஷீரடி! சரணம் சாயிமா ! ஜெய் சரணம் சாயிமா! வரணும் சாயிமா ! அருள் தரணும் சாயிமா ! கலையின் அதிபதி! சாயி சரஸ்வதி! செல்வம் தருவதும்…சாயி லட்சுமி ! வீரமளிப்பதும்..சாயி துர்க்கையே! மூன்று சக்தியும் சாயி தெய்வமே! சரணம் சாயிமா ! ஜெய் சரணம் சாயிமா! வரணும் சாயிமா ! அருள் தரணும் சாயிமா ! Picture from: babasaiofshirdi.org