பாக்யத லட்சுமி – தமிழாக்கம்

பாக்யத லட்சுமி - தமிழாக்கம்
பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் ! (2) எம் அம்மா நீயே ! பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் ! (2) பாதச் சலங்கைகள் கிண்கிண் என்றிட… பைய பையவே பூவடி வைத்து… தயிரைக் கடைய வரும் வெண்ணை போலே சான்றோர் பூஜை ஏற்றிட வரணும்…! பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் ! எம் அம்மா நீயே ! பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் ! கோடி சூரியன் ஒளிமயம் போல.. ஜொலித்திடும் தேவி ! ஜனகனின் மகளே ! கனகமும். செல்வமும் மழையெனப் பொழிய… மனது விரும்பும் வரம் அருளிட வருவாய் ! பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் ! எம் அம்மா நீயே ! பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் ! கற்றவர், நல்லவர் திருவுளம் தன்னில்… எப்பொழுதும் நீ ஆலயம் கொள்வாய் ! நித்திய பூஜை புனஸ்காரங்கள்.. ஏற்று அருளிட நீ வர வேணும்…! பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் ! எம் அம்மா நீயே ! பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் ! வேங்கட ரமணன் மனம்கவர் ராணி ! குங்குமம் சூடும், தாமரை மேனி…! ஈடிலா செல்வம் அருளிட வேணும்… பாடிடும் வளைஒலி சூடிய கரத்தால்… பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் ! எம் அம்மா நீயே ! பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் ! சுக்கிர வார பூஜையின் போது… சர்க்கரை, நெய்யும் ஓடையாய் ஓட… தேவர்கள் மனம் உறை தேவியே வருவாய் ! புரந்தர விட்டலன் துணைவியே வருவாய் ! பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் ! எம் அம்மா நீயே ! பாக்யங்கள் தரும் லட்சுமி நீ வாராய் !