பாபாவை நினைப்பாய் மனமே !

ஆல்பம்: சர்வம் சாயி மயம்

பாடியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————– மனமே ! மனமே ! மனமே பாபாவை நினைப்பாய் ! தினமே ! தினமே ! தினமே ! நினைத்தாலே சுகமே ! சாயினாதன் சன்னதி ! வேண்டி நின்றால் நிம்மதி ! (ம‌னமே !) ஆண்டி என்று சொன்னவர்க்கே அரசனானவன் ! – தனை அண்டி வந்த அடியார்க்கு தெய்வமானவன் ! கன்றைக் காக்கும் தாய்ப்பசு ! போலக் காக்கும் ஈசனாம் ! கோடி கோடி பக்தரின் அன்பைக் கொண்ட நேசனாம் ! (சாயினாதன் சன்னதி !) சீரடியில் அடிவைத்தால் கோடி புண்ணியம் ! – பாபா ஈரடியைப் பணிந்தோர்க்கு ஏது சஞ்சலம்? பாபா பாதம் சரணமே ! சேர்ந்தால் இல்லை மரணமே ! வெற்றி மேலும் மேலுமே ! சேரும் நாளும் நாளுமே ! (சாயினாதன் சன்னதி !)