அரவிந்தர்

ஸ்ரீ அன்னையும் மலர்களும்

மலரே ! மலரே ! கேளாயோ? மலர் போல் மனம் கொண்ட அன்னையை சேராயோ? (2) கோரிக்கை யாவையும் கொண்டு சேர்ப்பாயோ? – என் கோரிக்கை யாவையும் கொண்டு சேர்ப்பாயோ?…. (மலரே ! மலரே!) வெள்ளைத் தாமரையே ! அன்னையின் பதம் சேரு ! உள்ளத்தில் தெய்வீகம் மேம்படும் வரம் கேளு ! (2) வெள்ளை  ரோஜாவே ! அன்னையின் பதம் சேரு ! அச்சம் இல்லாத வீர திறன் கேளு ! (2) (மலரே மலரே) மல்லிகைப் பூவே ! மனதில் திடம் கேளு ! மகிழம் பூவே ! (நல்) மாற்றங்கள் தனைக் கேளு !