ஸ்ரீ அன்னை (The Mother)

ஸ்ரீ அன்னையும் மலர்களும்

மலரே ! மலரே ! கேளாயோ? மலர் போல் மனம் கொண்ட அன்னையை சேராயோ? (2) கோரிக்கை யாவையும் கொண்டு சேர்ப்பாயோ? – என் கோரிக்கை யாவையும் கொண்டு சேர்ப்பாயோ?…. (மலரே ! மலரே!) வெள்ளைத் தாமரையே ! அன்னையின் பதம் (more…)