குரு ஸ்ரீராகவேந்திரர்

ragavendra

Youtube link பல்லவி ———– மந்திராலய குருவின் மகிமையினைப் பாடி மகிழ்ந்திடுவாய்  மனமே ! மகிழ்ந்திடுவாய் ! (2) விந்தைஎன அவர்புரிந்த அற்புதங்கள் கோடி ! (2) – அதில் ஒன்றிரண்டு பாடினாலும் இன்பம் வரும் கூடி… (2) (மந்திராலய குருவின்) (more…)