பைரவர்

கால பைரவர் பஞ்சரத்னம்

Youtube link 1) கட்கம், கபாலம் டமருகம், சூலம் எப்போதும் ஏந்தும் மலர்கரங்கள் கொண்டோன் முக்கண்ணன், திகம்பரன் திருநீறு தரித்தோன் ! பிறை சூடும் பைரவனே பொற்பாதம் போற்றி ! 2 பக்தர்களின் மனதில் ‘சம்பு’வென நின்றோன் ! கேட்கும் வரமருள்வோன்! கவித்துவமாய் (more…)