என்னைச் சூழ்ந்திருக்கும் சாயி !

ஆல்பம்: சர்வம் சாயி மயம்

பாடியவர்: திருமதி. சவிதா ஸ்ரீராம்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————– என்னைச் சூழ்ந்திருக்கும் சாயி ! நெஞ்சில் ஆழ்ந்திருக்கும் சாயி ! என் நினைவெல்லாம் சாயி ! என் கனவெல்லாம் சாயி ! என் சர்வமும் சாயி மயம்.. என் சர்வமும் சாயி மயம்.. (என்னைச் சூழ்ந்திருக்கும்) தனி தனி தனி தனியாக நான் போகும்போது துணை துணை துணை துணையாகி வந்திடுவான் ! பிணி பிணி பிணி பிணி என்னை பீடிக்கும்போது உதி உதி உதி உதிதந்து மீட்டிடுவான் ! காரியத்தில் தடை வந்தால் தகர்த்தி வழிகாட்டுவான் ! காருண்ய சீலனாகி கருணைமழை பொழியுவான் ! (என்னைச் சூழ்ந்திருக்கும்) ஒரு ஒரு ஒரு ஒருதரம் திருமுகம் பார்த்தால் மறு மறு மறு மறுதரம் பார்க்கத் தோன்றும் ! குரு குரு குரு குருவாரம் விரதமிருந்தால்… திரு திரு திரு திருவாகும் வேண்டுதலே ! சாயிராமா என்று சொன்னால்…சங்கடங்கள் தீருமே ! செல்வமுடம் சேர்ந்தொரு சௌபாக்யம் கூடுமே ! (என்னைச் சூழ்ந்திருக்கும்)