சிவராத்திரி

மஹா சிவராத்திரி - 2019

பிட்டுக்கு மண்சுமந்த ஆண்டவா ! – எந்தன் பாட்டுக்குப் பண்சுமக்க வேண்டுமே ! பிரம்படி வலி பொறுத்த பரமனே ! – எந்தன் பாட்டுக்கு அடி எடுத்துத் தரணுமே !