அத்தி வரதர்

அத்தி வரதர்

நான்முகன் ப்ரம்மன் செய்யும் வேள்விக்கு அழைத்திட வில்லை ‘ஏன்?’என சரஸ்வதி தேவி பொங்கினள் கோபம் கொண்டே !