ஐயப்பன்

கருப்பண்ண சாமி !

கருப்பு நிறத் தோற்றத்தில வெள்ள மனசுக் காரன் ! கரும் இருட்டு நேரத்தில காவலாகும் வீரன் ! (2) வாட்ட சாட்டம் உயரத்தோடு மிடுக்கு மீசைக்காரன் ! கோட்டையாளும் ஐயனுக்கு தோழன் பாசக்காரன் ! கோரஸ்: கருப்பண்ண சாமி ! நம்ம (more…)
ஹரிவராசனம் - தமிழில்...

தமிழாக்கம் : ஸ்ரீதேவிபிரசாத் Youtube link அகிலம் யாவைக்கும் இன்பம் தருபவன் ! அரிய ஆசனம் மீத மர்ந்தவன் ! அருணன் தொழுபவன், ஆடிக் களிப்பவன்… ஹரிஹரன் மகனே ! தஞ்சம் ஆகினேன் ! சரண கோஷத்தில் மனமும் குளிர்பவன் ! (more…)
ஐயம் தீர்ப்பாய் ஐயப்பா !

நீதியின் நாதன் ! நீதானே ஐயா ! ஜோதியாய்த் தெரியும்..சபரிமலை தேவா ! நடப்பது யாவையும் நீயறியாததா? நல்லதொரு நீதியினை சொல்லிடவே வா ! வா !
மகர ஜோதி !

வான வீதியில… ஞான தீபமய்யா ! (2) ஐயப்ப சாமி ! – அவன் வந்தானே பாரு ! மெய்யாக ஜோதியா முன்னால..!
(ஐயப்ப) சாமி பாட்டு

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— மலையாள தேசத்துல… நல்ல தேசத்துல‌ மணிகண்ட சாமி (2) மலை ஆளும் சாமியாம் ! மண் ணாளும் சாமியாம் ! நம்மோட குருசாமியாம் ! மலை போல நம்பினால்…துணை யாகும் சாமியாம் ! கண்கண்ட ஒருசாமியாம் ! (2) (more…)
அற்புதம் காட்டும் ஐயப்பன் ஆலயம் !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— அற்புதங்கள் காட்டுமொரு ஆலயம் ! – ஐயன் கற்பகமாய் தந்தருளும் பூவனம் ! வெற்றி தரும் வீரன்…வீற்றிருக்கும் கோலம் ! வாவென்று சொல்லுகின்றதே ! – நம்மை வாவென்று சொல்லுகின்றதே ! (2) அஞ்சுமலை அழகனுக்கு வந்தனம் சொல்வோம் (more…)
சரணம் சொல்லி சபரி செல்வோம் !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— சாமி சரணமென சொன்னால் – மன‌ சஞ்சலம் விலகிடும் அந்நாள் ! (2) சாய்ந்திடும் வேராய்… மாய்ந்திடும் கவலை! சபரி நாதனே சரணம் ! (2) ஒருவாய், பணிவாய், அழகாய், கனிவாய் ஒருதரம் சரணம் சொன்னால்… இருளது ஓடும் (more…)
ஐயனிடன் வேண்டுதல் !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— அகிலாண்ட ஈஸ்வரனே ! அநாத ரட்சகனே ! சாமி ஐயப்பனே ! (2) அஞ்சுமலை தாண்டி வந்தோம் ஆவலாகவே ! ஐயா உந்தன் திருமுகத்தின் ஒளியைக் காணவே ! (2) கோரஸ்: சாமி ஐயப்பனே ! சரணம் ஐயப்பனே (more…)