தீராமல் எரிகின்ற ‘துனி’ !

தீராமல் எரிகின்ற 'துனி' !