sivarathri

சிவனேன்னு இரு !

Youtube Link சிவனேன்னு இரு மனமே ! – அவன் சிந்தனையோடு தினமே !  (2) பாரம் சுமப்பவன் பரமனாம் சிவனே ! படைத்தவனும் அவனே ! கோரஸ்: ஓம் நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! (சிவனேன்னு) ஒன்பது கோளும் அவன்வசமாகும் ! ஒவ்வொரு நாளும் அவன்செயலாகும் ! (2) இதையறியாமல் கடலலை போலே… அலைவதேன் அங்கும்..இங்கும்? கோரஸ்: ஓம் நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! ஓம் நம:சிவாய ! (சிவனேன்னு) கர்மவினைப் பயன் அவன்கணக்காகும் ! தர்மமும் பாவமும் அவன்முடிவாகும் !