விசுவாசம்

அன்பென்றால் சாயி !

அன்பென்றால் சாயி ! அருளென்றால் சாயி ! எல்லாமே சாயி ராம் ! என்னோடு என்றும் கைகோர்த்து வந்து துணையாகும் சாயி ராம் !