லலிதாம்பிகை

திருமீயச்சூர்

அழகுமிளிர் அம்பிகையாள் கோயில் கொண்ட ஊர் ! அன்னை லலிதாம்பிகைவாழ் திருமீயச்சூர் !