ராமநவமி

சாய் ராம நவமி !

தசரத ராம நவமி…ஷீரடி சாயி பவனி..!மத பேதமின்றி கூடி..மகிழ்ச்சியில் திளைக்குது பூமி !