யூட்யூப் காணொலிகள்

வேலுண்டு !  பயம் இல்லை !

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— வேலுண்டு ! மயிலும் உண்டு ! வேலோனின் துணையும் உண்டு ! ஏதும் பயம் இல்லையே ! எல்லாம் ஜெய மாகுமே ! (2) கந்தனுக்கு அரோகரா சொல்லிடுவோமே ! கந்தனவன் காலடியைப் பணிந்திடுவோமே ! (2) கோரஸ்: (more…)
காவடியை தூக்கி ஆடுவோம்

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— காவடியை தூக்கி ஆடுவோம் ! -வேண்டிக்கொண்டுநாம் வேலவனின் காலடியை நாடிச் செல்லுவோம்! (2) சின்ன சின்ன காவடி ! வண்ண வண்ண காவடி ! சிங்கார வேலன் காவடி ! (2) குன் றெல்லாம் நின் றாடும் நம்ம (more…)
பாத யாத்திர ! பழனி யாத்திர

பாடலை பார்க்க/கேட்க‌<— பாத யாத்திர ! பழனி யாத்திர…! வாரோமே ! வாரோமே ! உன் முகத்தை பார்த்திடவே முருகா ! (2) அட மயிலில் நீபறக்க… மலையில் நீஇருக்க… மைல்கணக்கா நடந்துவாரோம் முருகா ! (2) காலில் வலியுமில்ல… வீட்டுக் (more…)