2019

மஹா சிவராத்திரி - 2019

பிட்டுக்கு மண்சுமந்த ஆண்டவா ! – எந்தன் பாட்டுக்குப் பண்சுமக்க வேண்டுமே ! பிரம்படி வலி பொறுத்த பரமனே ! – எந்தன் பாட்டுக்கு அடி எடுத்துத் தரணுமே !
கற்பகத்தானைக் கேளுங்க !

பாடல் மெட்டு: நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாரு… நாடும் பிள்ளை யாருங்க? வேண்டும் பிள்ளை யாருங்க? போற்றும் பிள்ளை யாருங்க? பிள்ளையாரு பட்டி வாழும் கற்பகத்தான் பாருங்க ! (2) குலங்கள் எல்லாம் காக்கும் கண நாதன்..! நலங்கள் எல்லாம் சேர்க்கும் சிவ பாலன்…! (more…)
வாங்கோ பெரியவா !

கலிமுற்றிப் போனதுன்னு… ஊருக்குள்ள பேசிக்கிறா ! களிப்புடன் வாழவில்லை.. கஷ்டத்துல தவிக்கிறா !