ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம் – தமிழ் பாடல் வடிவில்

ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம் - தமிழ் பாடல் வடிவில்
“முதா கராத்த மோதகம்” – திருமதி. M.S. அவர்கள் பாடிய அதே மெட்டில் பாட.. ———————– ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம் கரத்தில் கொண்டான் மோதகம் ! என்றென்றும் தருவான் மோட்சமே ! கரங்கள் சேர்த்து வேண்டினால் வரம் தரும் விநாயகன் ! குறைகள் தீர்க்கும் குணநிதி ! துணையற்றோர்க்கு அவன்கதி ! பிறை நிலாவைச் சூடிய…விநாயகன் சரணமே ! அசுரர் தேவர் நவநிதி…கணங்களுக்கும் அதிபதி ! உதித்தெழும் செஞ்சூரியன் போல் ஜொலிக்கும் கணபதி ! வணங்கிடாத பேருக்கு அவனிடம் அதி பயம் ! மஹேஸ்வரன் படைகளின் முழுமுதற் தளபதி ! கஜ முகா சுரன் வதம் செய்து லோகம் காத்தவன் ! கஜ முக ஸ்வரூபமாம் கருணை பொழியும் மேகமாம் ! பருத்ததோர் வயிற்றினன் ! பொறுமையின் பயிற்றினன் ! விரும்பியே வணங்கினால் அருள்தரும் விநாயகன் ! வேதம் போற்றிப் பாடிடும் வேழ முகத்து ஆண்டவன் ! நீலகண்டன் தலைமகன் ! நாக பரணம் பூண்டவன் ! கொடிய அரக்கர் கர்வத்தை அடக்கியிங்கு ஆண்டவன் ! வடியும் மதநீர் கூடிய வாரணத்து ஆண்டவன் ! சுந்தரமே ஏக தந்தம் ! வந்த தடைகள் நீக்கிடும் ! சிந்தைக்கரிய ரூபமாம் ! அந்த மில்லா நாயகன் ! எம னையே அடக்கிய சிவபிரானின் மைந்தனே ! தவ முனிகள் உளம்உறை விநாயகன் சரணமே !